11 Φεβ 2015

Η κτηνοτροφία έχει μέλλον και στην Αττική

Η κτηνοτροφία δεν είναι το δυνατό "χαρτί" της Αττικής. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές εκμεταλλεύσεις, ενώ σημαντικός για τη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι το χαρτί της πτηνοτροφίας.
Το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου στην Ανατολική Αττική ανέρχεται στις 88252 ζωικές μονάδες (ΖΜ) για το 2013 και κατανέμεται ως εξής :


   • 586 ΖΜ βοοειδών
   • 11803 ΖΜ χοιροειδών
   • 70868 ΖΜ προβάτων
   • 16798 ΖΜ αιγών

Επιπλέον στην Ανατολική Αττική η δυναμικότητα των θαλάμων εκτροφής ορνίθων κρεοπαραραγωγής και ωοπαραγωγής ανέρχεται στις 1.149.833 και αντιστοιχούν σε 1.063.200 σε κρεοπαραγωγικές όρνιθες και 86.633 σε ωοπαραγωγικές όρνιθες.

Άδειες εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων...

Στηρίζεται στην εφαρμογή του Νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32).
Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου νόμου είναι ότι δημιουργείται "Υπηρεσία μιας στάσης" στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες της χώρας, η οποία αποτελεί και το μοναδικό σημείο επαφής των κτηνοτρόφων με το Δημόσιο, απλοποιώντας και διευκολύνοντας τις προγενέστερες πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες. Συγκεκριμένα, με την κατάθεση αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης από τον κτηνοτρόφο, χορηγείται μέσα σε 3 ημέρες προσωρινή άδεια εγκατάστασης, η οποία έχει θέση άδειας εγκατάστασης μέχρι την άδεια της οριστικής. Μέσα σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 1-3 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία που κατατάσσεται η εγκατάσταση, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τους διοικητικούς  και επιτόπιους ελέγχους, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σταυλισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να εκδώσει την οριστική άδεια. Ο υπεύθυνος λειτουργίας κάθε κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να έχει συγκεντρώσει και προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της, όπως προσδιορίζεται από τη συναφή και παράλληλη νομοθεσία.
Επίσης, ο νέος Νόμος 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114) προβλέπει περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς οι προηγούμενες ρυθμίσεις δε μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αδειοδότησης, που δε μπορούν να ολοκληρωθούν και καταγγελίες πολιτών για κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν και λειτουργούν σε περιοχές με μόνιμες ή εξοχικές κατοικίες.

Η ακτινογραφία της κτηνοτροφίας στην Αττική...

Δυνατά σημεία...


   • Μεγάλος αριθμός Ζωικού Κεφαλαίου.
   • Σημαντικός αριθμός πτηνο-κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.
   • Άμεση, εύκολη και οικονομική πρόσβαση σε μεγάλο καταναλωτικό κοινό (χονδρική, λιανική, κρεαταγορά, βιομηχανίες / βιοτεχνίες επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
   • Επιστημονική και τεχνική στήριξη υψηλού επιπέδου (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).


Αδύνατα σημεία...


   • Χωροταξικοί και πολεοδομικοί περιορισμοί για την αδειοδότηση (μείωση ζωνών κτηνοτροφικής χρήσης και απαγορευτικός συντελεστής κάλυψης για τα κτηνοτροφικά κτίσματα).
   • Αδυναμία ανάπτυξης εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας, λόγω έλλειψης χαρακτηρισμένων βοσκοτόπων.
   • Υψηλό κόστος παραγωγής (μικρός κλήρος για την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών, αυξημένη αξία γης για αγορά ή ενοικίαση, έλλειψη σφαγείων, ιδιώτες - σύμβουλοι).


Ευκαιρίες...


 • Διατήρηση και αύξηση του ζωικού κεφαλαίου.
 • Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ανάπτυξη μιας εναλλακτικής  μορφής κτηνοτροφίας.
 • Ένταξη αγροτικής γης στην αστική ανάπτυξη.
 • Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
 • Δημιουργία ομάδων κτηνοτρόφων και ένταξή τους σε διεπαγγελματικές οργανώσεις.
 • Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων κτηνοτρόφων.
 • Νέο ΕΣΠΑ.


Απειλές...


   • Επέκταση του αστικού ιστού εις βάρος του αγροτικού χώρου.
   • Αστάθμητοι οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες (κόστος παραγωγής, νομοθεσία, φορολογία κλπ.).


πηγή : εφημ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
           της από 20/12/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...